Tin cậy

Simple Unrar

foosty666
2.21MB
Tải về
Tải về 50k - 250k
Phiên bản 2.4.2 2 năm trước

Mô tả của Simple Unrar

Simple Unrar is a powerful utility to extract rar archives. This application is built with latest Unrar library which provides faster decompression.

!!! Now supporting RAR version 5 !!!

***Download "Arc File Manager" All in one archive & file utility. ***

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.resonancelab.arcfilemanager

***** Please help translate this application. For details see below. *****

The features included in current version are -

1. Extract rar file.

2. View rar file info.

3. Extract password protected rar file.

4. Extract multi-part rar archives.

5. View files in archive.

6. Extract selected files from archive.

7. Extract files in selected folder.

8. Mini file browser.

9. Ask for option if file exist (Options are - Yes(Overwrite), No, All, Never, Rename, Rename All)

10. View rar comment if present.

11. Can keep broken/corrupted files.

12. Unicode support.

13. Large file support (Larger than 2GB).

14. Search functionality.

15. Open/Extract rar directly from email attachment.

16. Support Rar version 5.

17. Zip support (Experimental).

18. Background extraction.

All the features are absolutely free.

This application is work in progress. More features will be added & bugs will be fixed. So if you found any bugs or suggest any features feel free to mail me. Your review to this application will help this application get better and better. And be patient while I'm adding new features & fixing bugs.

*** This application is supported by Ads. ***

*** The icons & graphics found in the application are collected from various resources. Credits goes to all of them. ***

Translation

===========

Simple Unrar is translated to - Chinese(Simplified), Dutch, French, Italian, German, Greek, Latvian, Polish, Portuguese (Brazilian) Slovak, Spanish, Swedish, Turkish and Ukrainian.

<b>FAQ</b>

<b>1. Why this app is asking for password. It's a free app after all.</b>

Ans: The app is not asking you for password but the file you are decompressing. Some files are password protected to protect it's content from unauthorized access. You need to know the password in order to decompress the file. Extracting password protected archives are just another feature by Simple Unrar. Non password protected files will work fine.

</div> <div jsname="WJz9Hc" style="display:none">Simple Unrar là một tiện ích mạnh mẽ để giải nén rar. Ứng dụng này được xây dựng với thư viện Unrar mới nhất cung cấp giải nén nhanh hơn.

!!! Bây giờ hỗ trợ RAR phiên bản 5 !!!

*** Download "Arc File Manager" Tất cả trong một tiện ích lưu trữ & file. ***

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.resonancelab.arcfilemanager

***** Xin hãy giúp dịch ứng dụng này. Để biết chi tiết xem bên dưới. *****

Các tính năng bao gồm trong phiên bản hiện tại là -

1. Giải nén file rar.

2. Xem thông tin file rar.

3. Extract mật khẩu bảo vệ tập tin rar.

4. Trích đa phần rar lưu trữ.

5. Xem các tập tin trong kho lưu trữ.

6. Giải nén file được lựa chọn từ kho lưu trữ.

7. Trích xuất các tập tin trong thư mục đã chọn.

8. Mini trình duyệt tập tin.

9. Yêu cầu lựa chọn nếu tập tin tồn tại (Tùy chọn là - Có (Overwrite), No, All, Không bao giờ, Rename, Đổi tên tất cả)

10. Xem rar comment nếu có.

11. Có thể giữ tấm / tập tin bị hỏng.

12. hỗ trợ Unicode.

13. Hỗ trợ tập tin lớn (lớn hơn 2GB).

14. Chức năng Search.

15. Mở / Extract rar trực tiếp từ tập tin đính kèm email.

16. Hỗ trợ Rar phiên bản 5.

17. Hỗ trợ nén (Thử nghiệm).

18. chiết Background.

Tất cả các tính năng này là hoàn toàn miễn phí.

Ứng dụng này là công việc được tiến hành. Nhiều tính năng khác sẽ được bổ sung và các lỗi sẽ được cố định. Vì vậy, nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi hoặc đề nghị bất kỳ tính năng lòng mail cho tôi. Đánh giá của bạn để ứng dụng này sẽ giúp ứng dụng này có được tốt hơn và tốt hơn. Và hãy kiên nhẫn trong khi tôi đang bổ sung thêm các tính năng mới và sửa chữa lỗi.

*** Ứng dụng này được hỗ trợ bởi quảng cáo. ***

*** Các biểu tượng đồ họa được tìm thấy trong các ứng dụng được thu thập từ các nguồn khác nhau. Tín dụng đi đến tất cả chúng. ***

Dịch

===========

Simple Unrar được phiên dịch sang - Trung Quốc (giản thể), tiếng Hà Lan, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Đức, tiếng Hy Lạp, Latvia, Ba Lan, Bồ Đào Nha (Brazil) Slovak, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraina.

<b> Đáp

<b> <font color="# ff0000"> 1. Tại sao ứng dụng này được yêu cầu mật khẩu. Nó là một ứng dụng miễn phí sau khi tất cả.

Ans: Các ứng dụng không yêu cầu bạn nhập mật khẩu nhưng các tập tin bạn đang giải nén. Một số tập tin được mật khẩu bảo vệ để bảo vệ nội dung của nó từ truy cập trái phép. Bạn cần phải biết mật khẩu để giải nén tập tin. Chiết xuất mật khẩu bảo vệ tài liệu lưu trữ chỉ là một tính năng khác của Simple Unrar. File mật khẩu bảo vệ không sẽ làm việc tốt.</font></b></b></div> <div class="show-more-end">

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Simple Unrar

4.06
18
5
9
4
3
3
5
2
0
1
1

Đánh giá Simple Unrar

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Simple Unrar, hãy là người đầu tiên!
Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng này đã thông qua các bài kiểm tra an ninh cho virus, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công độc hại khác và không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Ảnh đại diện cửa hàng foosty666
Cửa hàng foosty666 8.68k 1.19M

Tải về các ứng dụng tương tự trên Simple Unrar

Thông tin APK về Simple Unrar

Phiên bản APK 2.4.2
Khả năng tương thích Android 2.3+ (Gingerbread)
Lập trình viên Catalina Group Ltd.


Tải về Simple Unrar APK
Tải về